Privacyverklaring

Kavégas verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen. Wij verstrekken deze Privacyverklaring om u te informeren over de aard van de gegevens die wij online bij u verzamelen en over hoe wij gebruik maken van dergelijke gegevens. Op deze website zijn de Nederlandse wetten van toepassing.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een specifieke individuele persoon kan worden geïdentificeerd, zoals namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers (“Persoonsgegevens”). Indien u tijdens uw bezoek aan deze site propaangas bestelt, of andere informatie aan ons verstrekt, verstrekt u ons uw Persoonsgegevens. Als u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende persoonsgegevens van u:
• Gegevens over uw gebruik van onze website.
• Gegevens die noodzakelijk zijn voor het mogelijk maken van communicatie met onze website.

Zie daarnaast onze cookie policy voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Indien u ervoor kiest om ons uw Persoonsgegevens te verstrekken, zullen deze gegevens worden gebruikt om de informatie, producten of diensten te verstrekken die door u worden verlangd of waarvan wij denken dat deze voor u interessant kunnen zijn. Om met u te communiceren omtrent deze doeleinden, of voor enige andere doeleinden zoals gesteld op het tijdstip waarop de gegevens werden verzameld, dit onder voorbehoud van de voorkeuren die u toentertijd aangaf.

Wanneer er een vergoeding betaald moet worden voor een product of dienst, dan worden uw gegevens ook gebruikt voor facturatiedoeleinden.

We verwerken persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een verplichting uit een contract waar u een partij bent, voor de volgende doeleinden:
• Het leveren van onze diensten en producten
• Het factureren, verwerken, incasseren en uitkeren van betalingen;

We verwerking persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een wettelijke verplichting, in de volgende gevallen:
• Voldoen aan verplichtingen uit de wet, zoals fiscale verplichtingen;
• Meewerken aan bevelen van de rechter en (ambtenaren van) opsporingsdiensten en overheidsinstanties;

We verwerken persoonsgegevens voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, voor de volgende doeleinden:
• Met u te communiceren over onze producten en diensten;
• Het vaststellen, handhaven of uitvoeren van (contractuele) rechten die wij hebben, dan wel het verdedigen tegen juridische claims;

Het gaat daarbij om de volgende gerechtvaardigde belangen:
• Ons belang om marketingactiviteiten ten aanzien van onze producten en diensten te verrichten.
• Ons belang om ons rechten te handhaven en tegen eventuele claims te verdedigen;

Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als noodzakelijk voor de doeleinden die we hierboven hebben beschreven. Daarna wordt het geanonimiseerd.

Beveiliging

Wij zien erop toe dat alle persoonsgegevens worden beveiligd door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de eisen uit de wet. Die maatregelen zijn er met name op gericht om ongeautoriseerde vernietiging, verlies of wijziging van de persoonsgegeven en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Openbaarmaking van en internationale overdracht van uw Persoonlijke Gegevens

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens met derden te delen waar dit vereist is door de wet, of wanneer wij van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te handhaven en/of om gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen, een verzoek van een toezichthouder of overheidsinstantie. Indien wij het voorwerp zou worden van een overname of een acquisitie, dan kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan de nieuwe eigenaar van het bedrijf.

Site Traffic Informatie en Cookies

Servers binnen Kavégas en servers gehost door derden buiten de Europese Economische Ruimte houden automatisch data bij over uw bezoek aan onze site, op basis van uw IP-adres. Deze informatie identificeert u niet als individueel persoon, maar identificeert de computer of een ander apparaat dat door u wordt gebruikt om de website te bezoeken. De door onze verzamelde informatie wordt gebruikt om na te gaan waar ter wereld de site wordt bezocht, teneinde een ideale dekking te verzekeren, en ook om een click stream analyse te maken, waardoor wij beter inzicht krijgen in het websitegebruik.

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen er ook kleine tekstbestanden, de zgn. ‘cookies’, automatisch worden gedownload op uw computer. Raadpleeg voor meer informatie hierover onze Cookie Statement

Kinderen

Kavégas verzamelt niet met opzet persoonsgegevens van kinderen. Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken of uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken indien u de leeftijd van zestien jaar nog niet hebt bereikt.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring wordt door ons regelmatig getoetst en wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij plaatsen alle updates op deze internetpagina. We raden u aan om van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken, zodat u bekend blijft met de laatste versie van dit document. Deze privacyverklaring werd voor het laatst geüpdatet in oktober 2023.

Hyperlinks

Onze website kan links bevatten naar andere websites die buiten onze controle vallen en die niet gedekt zijn door deze privacyverklaring. Indien u gebruik maakt van de verstrekte links om andere sites te bezoeken, kunnen de beheerders van dergelijke sites uw gegevens verzamelen, die dan door hen zullen worden gebruikt in overeenstemming met hun privacyverklaring, die kan verschillen van de onze. Wij raden u aan om de privacyverklaringen door te nemen op de andere door u bezochte websites.

Vragen, klachten en de uitvoering van uw rechten

Indien u vragen of klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact opnemen met het onderstaande adres. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens de wij over u verwerken. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens (afhankelijk van de omstandigheden) te corrigeren, te doen verwijderen, te doen beperken en het recht om die gegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. Deze rechten kunt u uitvoeren door contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Heeft uw vragen? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Advies op maat?

Bel 0318 – 57 14 65 of stuur ons een bericht